محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان بین المللی برگزار می شود چاپ
سه شنبه 16 تیر 1394 ساعت 14:40

محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان بین المللی استادسیدجوادحسینی واستاد میثم التمار از کشور عراق چهارشنبه شب مورخ  17تیرماه ساعت 21:30  در محل مجتمع حسینیه و مهدیه بیلند برگزار می شود.